Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12980
Title: Rewitalizacja miejskich przestrzeni nadrzecznych na przykładzie Doliny Kłodnicy w Gliwicach
Other Titles: Revitalization of urban riverside areas on the example of the Kłodnica valley in Gliwice
Authors: Hanczaruk, Robert
Kompała-Bąba, Agnieszka
Keywords: Dolina Kłodnicy; Miejska przestrzeń nadrzeczna
Issue Date: 2017
Citation: "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" Nr 494 (2017), s. 64-75
Abstract: Wieloletnia presja antropogeniczna wywarła głębokie zmiany w krajobrazie doliny Kłodnicy w Gliwicach. W artykule przedstawiono różne warianty rewitalizacji doliny rzeki Kłodnicy, możliwe do realizacji w ramach funduszy unijnych, krajowych, partnerstwa publiczno-prywatnego i budżetu obywatelskiego. Zdecydowana większość mieszkańców (81%) źle ocenia stan badanego odcinka doliny, wskazując na potrzebę jej rewitalizacji (76%). Zaproponowane w pracy rozwiązania, zgodne z koncepcją zielonej architektury, pozwoliłyby na odtworzenie potencjału ekohydrologicznego doliny Kłodnicy i stworzenie przyjaznej dla mieszkańców przestrzeni publicznej. Przywrócenie właściwego stanu ekosystemów rzeki umożliwiłoby uzyskanie wielu usług ekosystemowych (poprawa bezpieczeństwa powodziowego, poprawa warunków aerosanitarnych, estetyzacja krajobrazu), podnoszących jakość i standard życia mieszkańców. Przewidziane w projekcie obiekty i infrastruktura stanowiłyby interesującą ofertę spędzania czasu wolnego oraz służyłyby podniesieniu świadomości ekologicznej mieszkańców.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12980
DOI: 10.15611/pn.2017.494.06
ISSN: 1899-3192
2392-0041
Appears in Collections:Artykuły (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hanczaruk_Rewitalizacja_Miejskich_Przestrzeni_Nadrzecznych_Na_Przykladzie_2017.pdf1,26 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons