Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13004
Title: Dzieje Biblioteki Studium Wojskowego w Uniwersytecie Śląskim
Other Titles: The history of the library of the military training department at the university of silesia
Authors: Mateusiak, Renata
Keywords: Biblioteka Studium Wojskowego; Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego
Issue Date: 2011
Citation: "Nowa Biblioteka" Nr 1 (2011), s. 107-125
Abstract: W artykule zaprezentowano Bibliotekę Studium Wojskowego Uniwersytetu Śląskiego. Opisano dzieje Studiów Wojskowych w Polsce, które prowadziły szkolenie wojskowe i obronne; przygotowywały studen-tów do odbycia służby wojskowej. Zwrócono uwagę na Studium Wojskowe w Uniwersytecie Śląskim. Wskazano na początki nieformalnej działalności biblioteki Studium skupiającej się na udostępnianiu narasta-jących zbiorów. Omówiono funkcjonowanie Biblioteki Studium Wojskowego jako instytucji, gdy w 1982 r. została włączona do systemu biblioteczno-informacyjnego UŚ. Przedstawiono rodzaje gromadzonych zbiorów (książki i czasopisma), a także prowadzoną działalność bibliote-karską (inwentaryzacja księgozbioru, katalogowanie, udostępnianie). Zaprezentowano losy księgozbioru po likwidacji BSW w 1991 r. oraz prace związane z selekcją materiałów przejętych przez Bibliotekę Uniwersytetu Śląskiego.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13004
ISSN: 1505-4915
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mateusiak_Dzieje_Biblioteki_Studium_Wojskowego.pdf456,81 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons