Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13575
Title: Teologia akademicka : jej granice i ograniczenia
Authors: Myszor, Wincenty
Keywords: teologia; teologia akademicka
Issue Date: 2010
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 2010, z. 1, s. 141-150
Abstract: W opisowej definicji teologii, jako nauki akademickiej (a więc w znaczeniu nauczania i badań naukowych), znajdujemy dwa elementy: wiarę ( fides) i naukę (ratio). Oba te pojęcia znane są z tytułu encykliki Jana Pawła II . Słownikowe określenie: „Teologia w swojej istocie jest to świadomie podjęty przez osobę wierzącą wysiłek słuchania autentycznego, historycznie danego słowa objawienia Bożego i wysiłek poznania tego słowa za pomocą metod naukowych i refleksyjnego rozwijania osiągniętych w ten sposób rezultatów” 2. Teologia wprost nie jest nauką o Bogu, jak się czasem mówi popularnie[...]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13575
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Myszor_Teologia_akademicka.pdf787,16 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons