Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13586
Title: Political System Changes in Greece after the 2015 General Election
Other Titles: Zmiany w systemie politycznym w Grecji po wyborach powszechnych w 2015 r.
Authors: Aravantinou Leonidi, Giulia
Kalyviotou, Marianthi
Lorencka, Małgorzata
Keywords: party system change; electoral system reform; constitutional reform; Greece; zmiana systemu partyjnego; reforma systemu wyborczego; reforma konstytucji; Grecja
Issue Date: 2017
Citation: "Przegląd Prawa Konstytucyjnego" Nr 6 (2017), s. 11-35
Abstract: The article analyzes the political changes that have taken place in Greece following a double parliamentary election of 2015 (in January and September), focusing on three levels: 1) party system change, 2) electoral system change into parliament, 3) constitutional reform. The first part of the text sets out the basic changes in the structure of the party system, emphasizing the electoral victory of the radical forces – the far left populist SYRIZA or the rise of the far-right (Golden Dawn) in the double election of 2015. The paper also briefly reviews the nature and functioning of the Greek parliamentary electoral system with special regard to the newly adopted electoral law. In this respect, the paper highlights the main constitutional principles governing suffrage, as a necessary background to examining and understanding the framework upon which Greek electoral systems are based. It also presents the main features of the current electoral system, since it is the one to be applied in the following parliamentary election. The focus will be then on the recent reform of the electoral system in Greece after the adoption of Law 4406/2016. The paper analyses its most significant aspects and raises a number of relevant questions. Special reference is made to the voting procedure followed by the Greek Parliament for the adoption of Law 4406/2016, since it is a key factor for its enforcement. Since the outbreak of the crisis discussions about constitutional reform have been ongoing in Greece, although the initiation of a formal amendment process was blocked until 2013, due to the time-constraints imposed by the constitutional amending formula. The paragraph assesses the proposals made in July 2016 by the Tsipras government for a radical revision of the 1975 Constitution, taking into account the intense debate which engaged Greek constitutional law scholars. The Author highlights the particular features of the Greek constitutional revision model, characterized by political-elite-driven change which has led in the past to amending attempts lacking of a broad consensus. The broad scope of the proposed amendments requires political foresight and caution to prevent the constitutional revision from being reduced to a mere political diversion to ensure the permanence in power of certain political actors in the absence of consent and to deflect attention from continued controversial austerity policies. Artykuł analizuje zmiany polityczne, jakie zaszły w Grecji po podwójnych wyborach parlamentarnych z 2015 r. (w styczniu i wrześniu), koncentrując się na trzech płaszczyznach: 1) zmiany modelu systemu partyjnego, 2) zmiany systemu wyborczego do parlamentu, 3) reformy konstytucji. W pierwszej części tekstu określono podstawowe zmiany w strukturze systemu partyjnego, podkreślając zwycięstwo wyborcze radykalnych ugrupowań – lewicowej Syrizy czy skrajnej prawicy (Złoty Świt) w podwójnej elekcji z 2015 r. W drugiej części artykułu została omówiona charakterystyka i sposób funkcjonowania greckiego parlamentarnego systemu wyborczego, ze szczególnym uwzględnieniem nowo przyjętej ordynacji wyborczej. Zwrócono uwagę na główne zasady konstytucyjne dotyczące prawa wyborczego, jako niezbędnego tła dla zbadania i zrozumienia ram, na których opierają się greckie systemy wyborcze. Przedstawiono główne cechy obecnego systemu wyborczego na podstawie ostatniej reformy systemu wyborczego w Grecji, ustawy no. 4406 z 2016 r. Artykuł analizuje jego najważniejsze aspekty i porusza szereg istotnych pytań. Odwołuje się szczególnie do procedury głosowania prowadzonej przez grecki parlament w celu przyjęcia ustawy 4406/2016, ponieważ jest to kluczowy czynnik jej egzekwowania. Ostatnia część artykuły została poświęcona planowej zmianie greckiej konstytucji. Od wybuchu kryzysu gospodarczego w Grecji trwają dyskusje na temat reformy konstytucyjnej, chociaż proces formalnej zmiany został wstrzymany do 2013 r., ze względu na ograniczenia czasowe narzucone w konstytucji. W artykule dokonano oceny propozycji złożonych przez rząd Tsiprasa w lipcu 2016 r. w celu radykalnej rewizji konstytucji z 1975 r. Autorka podkreśla szczególne cechy greckiego modelu rewizji konstytucyjnej, charakteryzującego się zmianami kierowanymi przez elitę polityczną, które doprowadziły w przeszłości do zmian bez większego konsensusu. Szeroki zakres proponowanych poprawek wymaga politycznego przewidywania i ostrożności, aby zapobiec przekształceniu rewizji konstytucji w zwykłą zmianę polityczną oraz aby zapewnić ciągłość władzy niektórych podmiotów politycznych przy braku zgody i odwrócić uwagę od wciąż kontrowersyjnych polityk oszczędnościowych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13586
DOI: 10.15804/ppk.2017.06.01
ISSN: 2082-1212
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lorencka_Political_System_Changes_in_Greece_after_the_2015_.pdf510,59 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons