Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13725
Title: Prognozowane zmiany wybranych elementów krajobrazu kulturowego polski do roku 2050. Szkic geograficzny – Część 2
Authors: Plit, Joanna
Myga-Piątek, Urszula
Plit, Florian
Keywords: Polska; prognoza 2050; składniki krajobrazu kulturowego; globalizacja; zmiany użytkowania terenu
Issue Date: 2019
Citation: Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, Nr 42, z. 2 (2019), s. 81-106
Abstract: W artykule przedstawiono prawdopodobną ewolucję i prognozowany stan elementów/składników krajobrazu kulturowego Polski w 2050 r. Ekstrapolując obserwowane procesy przyrodnicze, trendy społeczno-gospodarcze i kulturowe, omówiono: uwarunkowane antropogenicznie efekty zmian szaty roślinnej i wód powierzchniowych, przewidywane krajobrazowe zmiany w strukturze upraw i własności w rolnictwie, efekty rozwoju osadnictwa, i alternatywnych źródeł energii. Przedstawiony scenariusz obejmuje także krajobrazowe skutki: globalizacji, oczekiwanego napływu imigrantów, multikulturowości i przeciwstawnych tendencji historycyzmu. Postuluje się wykonanie regionalnych i lokalnych prognoz zmian krajobrazowych oraz dalsze prace metodyczne, co pozwoli na lepszą ochronę walorów krajobrazu kulturowego Polski. Założenia teoretyczne i czynniki krajobrazotwórcze omówiono w poprzednim artykule Myga-Piątek, Plit, Plit 2019. Poniższy tekst jest jego kontynuacją.
Description: tekst równolegle w j. pol. i j. ang.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13725
DOI: 10.30450/201917
ISSN: 1896-1460
2391-5293
Appears in Collections:Artykuły (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Plit_Prognozowane_zmiany.pdf685,33 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons