Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13847
Title: Pojmowanie ciała w ramach koncepcji śmierci mózgowej a chrześcijańskie rozumienie człowieka i jego cielesności. Zarys problematyki
Other Titles: Understanding of the Body in the Concept of Brain Death and the Christian Understanding of the Human Being and their Bodility. An Outline of the Issue
Authors: Maliszewska, Anna
Keywords: Śmierć mózgu; Cielesność
Issue Date: 2020
Citation: "Logos i Ethos" T. 52 (2020), s. 151-173
Abstract: Definicja śmierci mózgowej, choć wychodzi od danych empirycznych, jest ideą filozoficzną opartą na konkretnych założeniach antropologicznych. Owe dane nauk szczegółowych są wyłącznie punktem wyjścia, który domaga się interpretacji. Celem niniejszego tekstu jest odkrycie założeń antropologicznych leżących u podstaw definicji śmierci mózgowej – czy mówiąc precyzyjniej dwóch podstawowych odmian definicji śmierci mózgowej – i zderzenie ich z tym, jaki obraz człowieka wyłania się z wiary chrześcijańskiej, szczególnie w odniesieniu do ludzkiej cielesności. Wydaje się, że choć większość teologów i hierarchów Kościoła katolickiego jest przychylna definicji śmierci mózgowej, koncepcja ta rodzi pewne problemy w punktu widzenia wiary. Niniejszy tekst podejmuje również polemikę z teologami katolickimi, którzy próbują uzgadniać współczesne medyczne kryterium śmierci ludzkiej z teologiczną „definicją” śmierci, gubiąc cenne wątki tradycji chrześcijańskiej odnoszącej się do człowieka.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13847
DOI: 10.15633/lie.3582
ISSN: 0867-8308
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Maliszewska_Pojmowanie_ciala_w_ramach_koncepcji_smierci.pdf340,61 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons