Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13974
Title: Współczesne modele egzegezy biblijnej
Authors: Urbanek, Beata
Keywords: recenzja; Stefan Szymik
Issue Date: 2015
Citation: "Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne" T. 48, nr 2 (2015), s. 506-509
Abstract: "Książka została wydana w Wydawnictwie KUL , sygnowana przez Instytut Nauk Biblijnych Wydziału Teologicznego KUL , którego autor jest pracownikiem. Treść książki zawarta została na 164 stronach, z czego wstęp stanowi pięć stron, a po nim następuje dwanaście rozdziałów. Na końcu dołączono polskojęzyczną bibliografię uzupełniającą, podzieloną na dziewięć działów, z których najobszerniejszy jest pierwszy: „Metodologia biblijna ogólnie”. Pozostałe nawiązują do zagadnień omawianych w poszczególnych rozdziałach. Książkę kończy indeks osobowy." (fragm.)
Description: recenzja książki: Stefan Szymik, Współczesne modele egzegezy biblijnej, Wydawnictwo KUL , Lublin 2013, ss. 189
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13974
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Urbanek_Wspolczesne_modele_egzegezy_biblijnej.pdf835,2 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons