Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13975
Title: Jesus as mediator - recenzja
Authors: Urbanek, Beata
Keywords: recenzja; Malcolm Gill
Issue Date: 2012
Citation: "Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne" T. 45, nr 1 (2012), s. 207-208
Abstract: "Choć dzieł biblijnych publikuje się sporo, choć bibliografia chrystologiczna znacząco rośnie, zaskakująco rzadko podejmowana jest analiza jednego z ważnych tekstów nowotestamentalnych: 1 Tm 2,1-7. Samo pojawienie się monografii na ten temat uznać należy za pozytywne zjawisko. Jej autorem jest Malcolm Gill, obecnie wykładowca w Sydney Missionary and Bible College w Australii, a opublikowana książka stanowi rozprawę doktorską pisaną na amerykańskiej uczelni Dallas Theological Seminary. Praca liczy 196 stron. Na końcu znajduje się bibliografia (s. 167-194) i krótki indeks (s. 195-196). Publikacja składa się z sześciu rozdziałów. Pierwszy i ostatni stanowią w istocie wstęp i zakończenie. Powody, które skłoniły autora do przygotowania tego studium, to: niewielka liczba opracowań teologii listów pasterskich, zwiększone zainteresowanie badaczy łącznością judaizmu ze światem grecko-rzymskim przy jednoczesnym rozdzielaniu tych światów, nieuwzględnienie w szerszym zakresie wpływu kultu cesarza na powstanie 1 Tm i nowe odkrycia archeologiczne w Efezie – domniemanym miejscu zamieszkania adresatów (s. 14-18). Celem dysertacji jest próba umieszczenia 1 Tm 2,1-7 w kontekście kulturowym i społeczno-religijnym, w którym tekst został napisany (s. 16). Natomiast teza pracy brzmi: autor 1 Tm przedstawia prawdę o Jezusie pośredniku pomiędzy Bogiem a człowiekiem jako myśl konkurencyjną i odmienną od, towarzyszącej pierwszym odbiorcom, idei pośrednictwa, zgodnie z którą za głównego pośrednika między ludzkością a bóstwem uważano władcę (s. 19)." (fragm.)
Description: recenzja książki: Malcolm Gill, Jesus as Mediator. Politics and Polemic in 1 Timothy 2:1-7, Peter Lang, Bern 2008, 196 s.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13975
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Urbanek_recenzja_Jesus_as_a_mediator.pdf732,96 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons