Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15032
Title: Przykład zastosowania technik komputerowych do waloryzacji i ochrony krajobrazów Wyżyny Częstochowskiej
Other Titles: An example of the application of computer technologies in the valuation and protection of landscapes of the Częstochowa Upland
Authors: Nita, Jerzy
Myga-Piątek, Urszula
Keywords: waloryzacja i ochrona krajobrazu; Wyżyna Częstochowska; wizualizacja; numeryczny model terenu
Issue Date: 2005
Citation: Przegląd Geograficzny, 2005, z. 3, s. 325- 341
Abstract: Artykuł dotyczy zastosowania technik komputerowych w pracach nad oceną wartości przyrodniczych i kulturowych krajobrazu na przykładzie okolic Doliny Wiercicy (Wyżyna Częstochowska). W poniższym opracowaniu obszar ten przyjmuje się jako modelowy do badan, a prezentowana metoda jest obecnie testowana na pozostałych obszarach Wyżyny Krakowsko-Czę-stochowskiej. Opisywane techniki możliwe są do zastosowania we wszystkich terenach o wysokich walorach krajobrazowych, w których dochodzi do konfliktów pomiędzy przedstawicielami instytu-cji ochrony przyrody, władzy lokalnej, miejscowej społeczności i potrzebami turystycznymi. Zasto-sowanie prezentowanych technik komputerowych, np. przy sporządzaniu planów ochrony obsza-rów chronionych, planów zagospodarowania przestrzennego czy strategii rozwoju gmin pozwala na podejmowanie najwłaściwszych (pozbawionych jednostronnego oglądu) decyzji dotyczących zarządzania określoną przestrzenią przyrodniczą.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15032
ISSN: 0033-2143
2300-8466
Appears in Collections:Artykuły (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nita_Przyklad_zastosowania_technik_komputerowych.pdf2,32 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons