Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15634
Title: Czy naprawdę "bezwolny świat"? : kwestia wolnej woli w literaturze popularnonaukowej na przykładzie tekstu Azima F. Shariffa i Kathleen D. Vohs
Other Titles: Is It Really “The World Without Free Will”? The Issue of the Free Will Problem in Popular Science Literature on the Example of Azim F. Shariff and Kathleen D. Vohs’s Text
Authors: Jach, Łukasz
Lamża, Łukasz
Keywords: wolna wola; emergentyzm
Issue Date: 2016
Citation: "Humanistyka i Przyrodoznawstwo" T. 22 (2016), s. 75-89
Abstract: Ustalenia naukowe wywierają coraz więk­szy wpływ na życie współczesnych ludzi, jed­nak wraz z rosnącym znaczeniem systemu na­ukowego zwiększa się także ryzyko powstawania zniekształconych wyobrażeń na temat aktualnego stanu nauki oraz tego, co zo­stało przez nią jednoznacznie rozstrzygnięte. W związku z powyższym, badacze w przeka­zach kierowanych do szerokiego grona odbior­ców zobligowani są nie tylko do klarownego, ale także ostrożnego prezentowania swoich ustaleń. Zalecenie to w szczególności odnosi się do problemów, których korzenie tkwią w dyscy­plinach pozanaukowych. Należy do nich m.in. kwestia istnienia wolnej woli, podjęta przez A.F. Shariffa i K.D. Vohs w artykule pt. Bezwol­ny świat. W publikacji tej pojawiło się kilka uproszczeń, które w niniejszym tekście omó­wiono w oparciu o ustalenia z zakresu psycho­logii, fizyki oraz filozofii nauki. Ponadto wska­zano problemy powstałe w momencie ekstrapolowania wyników badań naukowych dotyczących wolnej woli na sposoby jej ujmo­wania, pojawiające się w innych niż naukowy subsystemach społecznych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15634
ISSN: 1234-4087
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jach_Czy_naprawde_bezwolny_swiat.pdf7,27 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons