Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15775
Title: L'image de la femme a travers les proverbes et les expressions idiomatiques en francais et en polonais
Authors: Chrupała, Aleksandra
Keywords: przysłowia; wyrażenia idiomatyczne; kobieta; język francuski; język polski
Issue Date: 2000
Citation: Neophilologica, T. 14, cz. 1 (2000), s. 18-35
Abstract: Przedmiotem artykułu jest porównanie przysłów dotyczących „femme” w języku francuskim i „kobiety” w języku polskim oraz próba odpowiedzi na pytanie czy to pojęcie przejawia się w ten sam czy też w odmienny sposób w dwóch językach. Autorka decyduje się zanalizować pod tym względem wyrażenia przysłowiowe, gdyż właśnie one mogą być traktowane jako odzwierciedlenie ludzkich sądów i przekonań. W części teoretycznej przedstawiono rozważania nad definicją przysłowia oraz wskazano cechy charakterystyczne, które wyróżniają je spośród innych skonwencjonalizowanych wyrażeń językowych. Część praktyczna zawiera zbiór ponad dwustu wyrażeń przysłowiowych i idiomatycznych, pogrupowanych tematycznie i poddanych analizie. W ostatnim paragrafie sformułowano wnioski i uwagi, jakie nasuwają się po przebadaniu materiału językowego. Autorka zauważa, iż „femme” w przysłowiach francuskich zawiera (mniej więcej) te same charakterystyki co „kobieta” w przysłowiach polskich, że są to w większości charakterystyki negatywne, że wśród przytoczonych przykładów można znaleźć przysłowia o przeciwnych znaczeniach i że stereotyp kobiety, jaki „rysuje się” w przysłowiach, jest niekompletny, pozbawiony pewnych elementów nieodzownie kojarzących się z tym pojęciem.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15775
ISSN: 2353-088X
0208-5550
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chrupala_Limage_de_la_femme.pdf667,58 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons