Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1596
Tytuł: Rosyjska powieść kryminalna XX-XXI wieku : (wokół przemian gatunkowych)
Autor: Domogalla, Anna
Słowa kluczowe: genre; criminal novel; genre scheme
Data wydania: 2008
Źródło: Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, T. 20 (2008), s. 71-83
Abstrakt: The article touches upon the genre changes in the Russian criminal novel of the 20th and 21st centuries. The text presents a short history of the genre starting from 1917. The first works worth mentioning are Mess-Mend by M. Szaginian and Notatki Sędziego Ś ledczego [Notes by Investigating Magistrate] by L. Szejnin. An extremely intensive development of this genre can be observed from mid 1950s. What played an important role was the appearance of Okrucieństwo [Cruelty] and ladami wielkich detektywów [Following great detectives], novels by Pawe Nilin. A big group of detective writers was created at that time, among whom were A. Adamow, J. Siemionow, A. and G. Wajnerow, P. Szestakow, O. and A. £awrow. Popular genre variations were a police and detective novel. In the last decade of the 20th century th enew type of the criminal literature developed the so called women s criminal (Aleksandra Marinina, Daria Doncowa). Especially popular are also retro-criminals by Borys Akunin. His works are called the real genre revolution within the scope of this type of popular literature.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1596
ISSN: 0208-5038
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Domogalla_Rosyjska_powiesc_kryminalna_XX_XXI_wieku.pdf403,33 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons