Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16
Tytuł: Moduł Sprawozdawczy Polskiej Bibliografii Naukowej
Autor: Rozkosz, Ewa
Drabek, Aneta
Słowa kluczowe: Moduł Sprawozdawczy Polskiej Bibliografii Naukowej; System Informacji o Nauce; PBN-S; Polska Bibliografia Naukowa
Data wydania: 2016
Źródło: Biuletyn EBIB, nr 3(165), s. 1-18
Abstrakt: Celem tekstu jest omówienie zasad sprawozdawczości w zakresie publikacji naukowych oraz przedstawienie Modułu Sprawozdawczego Polskiej Bibliografii Naukowej, czyli miejsca gromadzenia danych. Przekazywanie danych o publikacjach jest obowiązkiem wszystkich polskich jednostek naukowych, które ubiegają się o środki na finansowanie swojej działalności statutowej. Zakres danych oraz terminy ich dostarczania regulują akty wykonawcze do Ustawy o zasadach finansowania nauki. Sposób przekazywania danych od strony technicznej opisany jest na stronach internetowych Modułu Sprawozdawczego. Zasady sprawozdawczości rodzą wiele pytań wśród osób bezpośrednio zaangażowanych w ten proces (m.in. bibliotekarzy i pracowników dokumentacji oraz informacji naukowej) oraz odpowiedzialnych za poprawność danych, tj. kierowników jednostek naukowych.
URI: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/438
http://hdl.handle.net/20.500.12128/16
ISSN: 1507-7187
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (BUŚ)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Rozkosz_Modul_Sprawozdawczy_Polskiej_Bibliografii_Naukowej.pdf653,68 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons