Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1606
Tytuł: Uwarunkowania i społeczne czynniki patologii społecznej : wprowadzenie w problematykę seminarium
Autor: Nowak, Anna
Słowa kluczowe: patologia społeczna; dewiacje społeczne
Data wydania: 2008
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: A. Czerkawski, A. Nowak (red.), "Wybrane zagadnienia patologii społecznej - implikacje empiryczne" (S. 11-19). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: W XXI wieku wzrasta zainteresowanie problematyką zachowań i zjawisk patologicznych. Oddając do rąk Czytelnika materiały z Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego pt. „Patologia społeczna — rozmiary, tendencje, objawy, profilaktyka — w świetle badań empirycznych” , wydaje się zasadne przywołanie choćby w zarysie zagadnień dotyczących patologii społecznej. Mówiąc o patologii społecznej, należy rozumieć jej dwa ujęcia: — patologia jako nauka o zjawiskach patologicznych obejmujących etiologię, symptomatologię i profilaktykę; — patologia jako „zespół zjawisk szkodliwych w sensie indywidualnym lub w sensie grupowym, o określonej genezie, zasięgu społecznym i negatywnych skutkach”. W socjologicznym ujęciu patologia społeczna oznacza stan zakłócenia równowagi społecznej charakteryzujący się osłabieniem więzi społecznych, społecznego systemu normatywnego i aksjologicznego oraz osłabieniem i rozregulowaniem mechanizmów kontroli społecznej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1606
ISBN: 9788322617588
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Nowak_Uwarunkowania_i_spoleczne_czynniki_patologii_spolecznej.pdf338,92 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons