Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16375
Title: Światy wartości mieszkańców miasta : na przykładzie badań socjologicznych w Zabrzu
Authors: Świątkiewicz, Wojciech
Keywords: wartości; hierarchia wartości; miasto; profil aksjologiczny mieszkańca miasta
Issue Date: 2020
Citation: "Zeszyty Naukowe KUL" T. 63, nr 1 (2020), s. 1-22
Abstract: Wartości należą do porządku kultury i stanowią fundamenty życia społecznego. Poprzez ich internalizację w postawy i zachowania oraz w praktyki życia społecznego ludzi, kształtują one profile kulturowe zarówno całych społeczności, jak i osobowości społecznych poszczególnych jednostek. Społeczności tworzą się wokół wspólnoty wartości i ze względu na nie przybierają konkretne postacie, takie jak na przykład naród, państwo, regiony kulturowe, miasta czy wspólnoty wyznaniowe. Profile kulturowe osobowości społecznej jednostek są konsekwencją internalizacji świata wartości w indywidualnie konstruowane i realizowane projekty życia społecznego. Artykuł prezentuje rekonstrukcję systemów wartości mieszkańców miasta, na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych. Skupia się na uwarunkowaniach materialnych deklarowanych orientacji na wartości oraz na hierachii wartości godnościowych. W hierachii uznawanych wartości wyodrębnione zostały wartości prymarne, dominujące, nieobojętne, drugorzędne oraz marginalne. Wiele czynników – historycznych i współczesnych, kulturowych i politycznych – determinuje czy modeluje obraz „obywatela miasta” możliwy do rekonstrukcji na podstawie przeprowadzonych badań. Jego najbardziej widoczną cechą jest aksjologiczny dystans, a może nawet przepaść między wartościami prymarnymi a marginalnymi.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16375
DOI: 10.31743/zn.2020.63.1.01
ISSN: 0044-4405
2543-9715
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Swiatkiewicz_Swiaty_wartosci_mieszkancow_miasta.pdf469,2 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons