Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17854
Title: Początki instytucjonalizacji szkoły naukowej w pedagogicznym ośrodku akademickim Uniwersytetu Śląskiego : (Działalność organizacyjna i naukowa Zakładu a następnie Katedry Pedagogiki Społecznej w latach 1974-2006)
Authors: Syrek, Ewa
Keywords: szkoła naukowa; pedagogika społeczna; Katedra Pedagogiki Społecznej; Uniwersytet Śląski
Issue Date: 2007
Citation: Chowanna, Nr 2, (2007), s. 239-253
Abstract: Powstanie jakiejkolwiek szkoły naukowej z reguły nie jest wynikiem decyzji z kręgu intencjonalnie sterowanej polityki edukacyjno-naukowej. Zawsze bowiem mamy do czynienia z procesami spontanicznymi, niepowtarzalnymi, historycznie osadzonymi, które wydają się nieodłącznymi elementami rozwoju nauki. Samo pojęcie „szkoła naukowa” nie zawsze jest jednoznacznie interpretowane. Dla mnie osobiście (a mam na myśli określone zdarzenia ściśle związane z powstawaniem naszej szkoły naukowej z zakresu pedagogiki społecznej, włączającej do swego dorobku naukowego, a jednocześnie poszerzającej tradycyjne programy o stricte socjologiczne ujęcia procesów socjalizacji i wychowania) obejmuje ono zarówno treści, jakie wnosi działalność akademicko-instytucjonalna szkoły naukowej, jak i liczne refleksje teoretyczne Pana Profesora Andrzeja Radziewicz-Winnickiego i Jego bliskich współpracowników (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17854
ISSN: 2353-9682
0137-706X
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Syrek_Poczatki_instytucjonalizacji_szkoly.pdf340,94 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons