Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17949
Title: Zmiana społeczna a problem tożsamości jednostki
Authors: Syrek, Ewa
Keywords: transformacja; zmiana społeczna; tożsamość jednostki
Issue Date: 1997
Citation: Chowanna, 1997, t. 1, s. 48-53
Abstract: Problematyka wiodących zagadnień poruszanych w niniejszym tomie (patrz wstęp — Od Redaktora) sugeruje, że sytuacja zmiany społecznej (transformacji), w jakiej znajduje się nasze społeczeństwo, stwarza wiele ograniczeń dla pilnych i jakże oczekiwanych przemian w płaszczyźnie szero­ko rozumianej edukacji. Można, prowadząc różnego rodzaju analizy, wy­szczególnić problemy bliskie badaczom zjawisk społecznych. Pewnym niebez­piecznym zjawiskiem w badaniach dotyczących zmian w otaczającej nas rzeczywistości społecznej jest koncentracja zainteresowań reprezentantów nauk o wychowaniu na pewnych tylko dziedzinach, doraźnie istotnych bądź też szczególnie szybko i wyraźnie zmieniających się, np. pod wpływem określonych decyzji resortów edukacji narodowej ( Tarkowska, 1993). Ni­niejsze rozważanie teoretyczne podejmuje kwestie tożsamości jednostki w wa­runkach kreowania nowego ładu w społeczeństwie postmonocentrycznym. Wydaje się, że charakter i dynamikę przemian oświatowych można rozpa­trywać w kontekście współoddziaływania kilku poziomów występujących zja­wisk, m.in. i tych poruszanych w artykule.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17949
ISSN: 2353-9682
0137-706X
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Syrek_Zmiana_spoleczna_a_problem_tozsamosci.pdf359,08 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons