Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18270
Title: Członkostwo w Unii Gospodarczej i Walutowej a pojęcie suwerenności państwa
Authors: Kubin, Tomasz
Keywords: Unia Gospodarcza i Walutowa; euro (pieniądz); prawo wspólnotowe europejskie; suwerenność państwa
Issue Date: 2006
Citation: "Studia Politicae Universitatis Silesiensis", T. 2, 2006, s. 181-203
Abstract: Ustanowienie na mocy traktatu z Maastricht z 1992 roku Unii Gospodarczej i Walutowej (UGiW) przez państwa Unii Europejskiej jest bez wątpienia jednym z najważniejszych wydarzeń przełomu XX i XXI wieku. Stanowi także chyba najdalej idące pogłębienie integracji gospodarczej i politycznej krajów UE. Proces tworzenia UGiW zakończył się powodzeniem - 1 stycznia 2002 roku banknoty i monety nominowane w euro znalazły się w powszechnym obiegu. Obejmujący w chwili obecnej 12 państw „Euroland” w przyszłości najprawdopodobniej rozszerzy się, a wśród potencjalnych kandydatów do członkostwa w strefie euro jest między innymi także Polska. Uczestnictwo w unii walutowej, z czym związana jest również rezygnacja z waluty narodowej i przekazanie kompetencji decydowania o polityce pieniężnej czy kursowej na szczebel ponadnarodowy, wiąże się z wieloma doniosłymi konsekwencjami o charakterze ekonomicznym i politycznym. Celem niniejszego artykułu jest analiza członkostwa państwa w unii walutowej w kontekście pojęcia suwerenności [...].
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18270
ISSN: 1895-3492
2353-9747
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kubin_Członkostwo_w_Unii.pdf1 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons