Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18353
Title: Pseudo Augustyn, Dialog antymanichejski (Sermo contra Manichaeum)
Authors: Pseudo Augustyn
Myszor, Wincenty
Keywords: Augustyn; Dolbeau
Issue Date: 2013
Citation: Vox Patrum, 2013, t. 60, s. 603-609
Abstract: Większość pism antymanichejskich Augustyna została już udostępniona polskiemu czytelnikowi. Do przetłumaczenia pozostaje jeszcze jego najwcześniejsze dzieło De moribus Manichaeorum. Wiele polemicznych opinii o manichejczykach znajdziemy niemal we wszystkich pismach Augustyna. Z imieniem Augustyna łączono w starożyt-ności także inne teksty, pseudo-augustyńskie. Jednym z nich jest wydane i przetłuma-czone (przez François Dolbeau)1 pismo rozpoczynające się od zdania: Sermo eiusdem sancti Augustini contra venena serpentum Manichaeorum. Utwór przypisywany Au-gustynowi, we wszystkich wydaniach odnoszony jest do rękopisu lat. 28136 (Monachium, Bayerische Staatsbibliothek, rękopis datowany na ok. 1200 rok). Rękopis ten przekazuje pięć traktatów autentycznych Augustyna, jednak bez związku z polemiką antymanichejską2. Utwór Sermo contra venena serpentum Manichaeorum zdaniem Dolbeau nie jest centonem, czyli zbiorem cytatów Augustyna, ale pismem oryginalnym. Wydanie Dolbeau jest pierwszym opracowaniem tego tekstu (wydanie, tłuma-czenie, wstęp). Informacje o tym dziele Pseudo-Augustyna pochodzą od F. Dolbeau
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18353
ISSN: 0860-9411
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pseud_Augustyn_Dialog_antymedycejski.pdf405,33 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons