Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18594
Title: El matrimonio creacional y sacramental en la ensenanza preconciliar polaca
Authors: Ryguła, Piotr
Keywords: małżeństwo sakramentalne; małżeństwo naturalne
Issue Date: 2005
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, T. 38 specjalny (2005), s. 190-202
Abstract: Zagadnienie relacji pomiędzy małżeństwem naturalnym a sakramentem było żywo dyskutowane na przestrzeni wieków. Wspomnieć możemy chociażby tendencje regalistów czy Melchiora Cano i Vasqueza, którzy nie widzieli związku między faktem małżeństwa ochrzczonych a jego sakramentalnością. W dzisiejszej nauce katolickiej nie ulega już wątpliwości, że ważnie zawarte małżeństwo między ochrzczonymi jest zawsze sakramentem. Niniejszy artykuł stanowi próbę sięgnięcia do historii zagadnienia małżeństwa naturalnego i jego sakramentalności, przedstawiając wybrane kwestie związane z wspomnianym tematem, obecne w polskiej myśli przedsoborowej. W pierwszej części mowa jest o pewnego rodzaju „dwuetapowości” wyniesienia związku małżeńskiego do godności sakramentu. Część druga składa się z dwóch punktów zatytułowanych „Statut związku religijnego” oraz „Małżeństwo jako sakrament”. W punkcie pierwszym omówione zostały takie zagadnienia, jak: religijny charakter małżeństwa, jego nierozerwalność oraz małżeństwo jako umowa. W punkcie drugim poruszono tematy: sakramentalny wymiar oraz znamiona chrześcijańskiego związku małżeńskiego.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18594
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rygula_El_Matrimonio_creacional.pdf376,68 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons