Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1873
Tytuł: Zasoby ludnościowe i procesy demograficzne wybranych miast peryferyjnych województwa śląskiego i opolskiego
Autor: Pactwa, Bożena
Słowa kluczowe: Zasoby ludnościowe; procesy demograficzne; województwo śląskie; województwo opolskie
Data wydania: 2012
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: A. Bartoszek, U. Swadźba (red.), "Aktywizacja edukacyjna i zawodowa mieszkańców a jakość życia w miastach peryferyjnych" (S. 37-62). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Analiza demograficzna wybranych miast peryferyjnych województwa śląskiego i opolskiego została oparta na danych statystycznych pozyskanych z Głównego Urzędu Statystycznego. Większość z nich dotyczy okresu 1995—2008. Wybór tego okresu wynikał z jednej strony z dostępności danych z tych lat, z drugiej ze specyfiki okresu, w którym zarówno na poziomie ogólnokrajowym, jak i lokalnym zaszły zmiany, a często też doszło do odwrócenia procesów demograficznych tak w ruchu naturalnym, jak i migracyjnym. Konsekwencją tego była modyfikacja stanu i struktury ludności, co można zaobserwować także w badanych miastach. Prezentowana analiza badanych miast dotyczy: — stanu i struktury ludności, — ruchu naturalnego, — ruchu wędrówkowego. Na podstawie tak przeprowadzonej diagnozy uzyskano obraz potencjału społeczno-demograficznego w badanych miastach, stanowiący fundament funkcjonowania i rozwoju ich kapitału ludzkiego.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1873
ISBN: 9788322620403
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Pactwa_Zasoby_ludnosciowe_i_procesy_demograficzne_wybranych_miast.pdf1,21 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons