Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1874
Title: Problemy aktywizacji kapitału ludzkiego na lokalnych rynkach pracy w świetle analiz statystycznych i opinii osób zarządzających publicznymi służbami zatrudnienia : analiza porównawcza
Authors: Muster, Rafał
Keywords: Kapitał ludzki; aktywizacja pracy
Issue Date: 2012
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Bartoszek, U. Swadźba (red.), "Aktywizacja edukacyjna i zawodowa mieszkańców a jakość życia w miastach peryferyjnych" (S. 63-157). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: W prezentowanym rozdziale dokonano próby opisu na kilku płaszczyznach problematyki aktywizacji kapitału ludzkiego na analizowanych rynkach pracy. W zależności od dostępności danych były one opisywane i porównywane na poziomie gmin: Lublińca, Raciborza, Nysy i Głogówka bądź powiatów: lublinieckiego, raciborskiego, nyskiego i prudnickiego. Szczegółowej analizie poddano zawody deficytowe występujące na opisywanych rynkach pracy. Ukazując trendy następujących w latach 2004— 2009 zmian, wskazano zawody, w których, zgodnie z metodologią wyodrębniania zawodów deficytowych i nadwyżkowych, najłatwiej znaleźć pracę. Ponadto, charakteryzując lokalne rynki pracy, zwrócono szczególną uwagę na dynamikę przemiany struktury społeczno-demograficznej osób bezrobotnych. Analizowano specyfikę napływu bezrobotnych na poszczególne rynki, wskazano także zawody, w których pracodawcy (najczęściej za pośrednictwem publicznych służb zatrudnienia) w ostatnich latach poszukiwali pracowników. Istotną część rozdziału stanowią wyniki badań empirycznych przeprowadzonych wśród osób zarządzających publicznymi służbami zatrudnienia na analizowanych lokalnych rynkach. Opierając się na badaniach ankietowych, identyfikowano pozytywne oraz negatywne zmiany, jakie następowały na poszczególnych rynkach lokalnych. Zwrócono także uwagę na wyzwania wiążące się z procesem dostosowywania kierunków kształcenia do aktualnych i przyszłych potrzeb rynku pracy. Wskazywano jednocześnie branże, których rozwój wpłynąłby szczególnie korzystnie na lokalne rynki pracy. W artykule ukazano również zmiany struktury podmiotów gospodarczych według sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), a także przemiany struktury pracujących według sektorów, ukazując trendy rozwoju. Przeprowadzone analizy danych zastanych oraz wywołanych stały się podstawą do ukazania zarówno cech wspólnych, jak i różnicujących badane lokalne rynki pracy.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1874
ISBN: 9788322620403
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Muster_Problemy_aktywizacji_kapitalu_ludzkiego_na_lokalnych_rynkach_pracy.pdf978,7 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons