Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18747
Title: Wprowadzenie
Authors: Ogrodzka-Mazur, Ewa
Szczurek-Boruta, Alina
Keywords: Edukacja Międzykulturowa; edukacja
Issue Date: 2018
Citation: "Edukacja Międzykulturowa " (2018), nr 8, s. 11-13
Abstract: "Doświadczenia społeczne i praktyka życia codziennego potwierdzają potrzebę ustawicznych badań i analiz zjawiska wielokulturowości, kształtowania się tożsamości, edukacji grup mniejszościowych i etnicznych oraz relacji między reprezentantami różnych narodów, religii, kultur. Nie brak współcześnie wydarzeń ilustrujących skalę i złożoność problemów związanych z wielokulturowością, wywołanych między innymi narastaniem postaw ksenofobicznych, niechęci, uprzedzeń, ale i sprzecznością interesów politycznych, społecznych i gospodarczych. Są też zjawiska świadczące o dobrym rozumieniu wielokulturowości i radzenia sobie z nią w życiu codziennym w rodzinie, szkole, środowisku lokalnym." [...] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18747
ISSN: 2299-4106
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ogrodzka_Mazur_Szczurek_Boruta_wprowadzenie.pdf299,84 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons