Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18921
Title: Wprowadzenie
Authors: Ogrodzka-Mazur, Ewa
Keywords: Edukacja Międzykulturowa
Issue Date: 2016
Citation: "Edukacja Międzykulturowa" (2016), nr 5, s. 11-14
Abstract: "Wartością niezbędną we współczesnym świecie jest – zdaniem m.in. A. Kłoskowskiej – otwartość kultur, która nie oznacza jednocześnie braku selekcji przyswajanych wpływów. Tylko życzliwe zwrócenie się w stronę innych kultur, prawdziwie personalistyczne spojrzenie na inne społeczeństwa, a tym samym na poszczególne jednostki tworzące to społeczeństwo, może dać podstawę do budowania nowej przestrzeni międzykulturowej1. Nie może to jednak oznaczać bezkrytycznej akceptacji wszelkich wpływów kulturowych. Przyswajanie wartości innych kultur powinno odbywać się na zasadzie otwartości popartej życzliwym krytycyzmem, z jednoczesnym zaakceptowaniem i zaakcentowaniem niezbywalnego prawa każdego człowieka do wolności." [...] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18921
ISSN: 2299-4106
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ogrodzka_Mazur_wprowadzenie.pdf288,55 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons