Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18937
Title: Wstęp
Authors: Pyka, Robert
Świątkiewicz, Wojciech
Keywords: miasta; związek metropolitalny; Górny Śląsk
Issue Date: 2018
Citation: Górnośląskie Studia Socjologiczne, T. 9, z. 2 (2018), s. 7-8
Abstract: Miasta tworzą dominujące środowisko życia człowieka i stanowią miejsca dynamicznego rozwoju, innowacyjności, kreatywności, w których poszukuje się rozwiązań kluczowych problemów współczesnego świata. Poza tym są podstawowym źródłem wielu wyzwań dotyczących kwestii bezpieczeństwa czy zmian klimatu, gdyż zużywają większą część światowej energii i w związku z tym mają znaczący udział w emisji gazów cieplarnianych. Miejskość zmienia swój wymiar społeczny, ponieważ jest sprzężona z procesami globalizacji, a zatem z mobilnością, intensywnością wszelkiego rodzaju przepływów i współzależności między obszarami miejskimi, których powiązania sieciowe oplatają naszą planetę. Metropolie i obszary metropolitalne stanowią węzły tej sieci, wytwarzając nowego rodzaju relacje z otoczeniem zarówno najbliższym, wskutek zacierania granic między miastem i światem wiejskim, jak i z otoczeniem odległym, w wyniku włączania się w przestrzeń globalnych przepływów (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18937
ISSN: 2353-9658
0072-5013
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pyka_Wstep.pdf151,28 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons