Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2003
Title: Przemysły kreatywne w miastach regionu postindustralnego : próba przybliżenia sytuacji województwa śląskiego
Authors: Gawron, Grzegorz
Suchacka, Małgorzata
Keywords: Województwo Śląskie; rozwój miast; region postindustrialny; przemysł kreatywny; creative nation; Silesian Voivodeship; miasta kreatywne
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. S. Szczepański, K. Bierwiaczonek, K., Wojtasik (red.), "Miejskość i duch innowacyjności" (S. 80-106). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Dotychczasowe analizy prowadzone w miastach — jednostkach administracyjnych województwa śląskiego, dotyczące przemian tradycyjnego regionu przemysłowego w region oparty na wiedzy, doprowadzają regionalnych badaczy do niejednoznacznych wniosków. Podlegają one bowiem różnym — zarówno pozytywnym, jak i negatywnym procesom. Pesymiści odwołują się do elementów wskazujących na utrzymujące się, czy nawet pogłębiające zacofanie i problemy będące echem ciągle świeżych procesów restrukturyzacyjnych. Wiele miast górnośląskich doznało utraty znacznej części ich tradycyjnej bazy ekonomicznej, co w dużym stopniu odbiło się na poziomie ich dochodów budżetowych oraz na poziomie zamożności mieszkańców. W swej optymistycznej odsłonie socjologiczny wymiar tych przemian uwidacznia się między innymi w dostrzeganym rozroście kapitału ludzkiego i społecznego, zmianach w systemie wartości oraz innych wielowymiarowych metamorfozach.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2003
ISBN: 978-83-226-2216-2
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gawron_Przemysly_kreatywne_w_miastach_regionu_postindustrialnego.pdf307,74 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons