Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20140
Title: Operando con y castellanos : analisis de las proposiciones modales
Authors: Wilk-Racięska, Joanna
Keywords: alternacja rodzajnika; operando con y castellanos; język hiszpański
Issue Date: 1993
Citation: "Neophilologica", (1993), T. 9, s. 83-92
Abstract: Przedmiotem pracy jest analiza pozornie swobodnej alternacji rodzajnika w propozycjach konstytuowanych na predykacie modalnym „musieć". W artykule zostały zanalizowane przykłady fundowane na predykatach deontycznych typu obligatoryjnego i konieczności. Analiza ta wykazała, że zarówno wartość predykatu, jak i stopień weryfikacji propozycji mają swoje odzwierciedlenie w jej strukturze powierzchniowej. Tak więc, treści czysto deontycznc zawierają w swojej semantyce wyłącznic propozycje z wykładnikiem predykatu deontycznego obligatoryjnego i konieczności. W obu wypadkach struktura semantyczna propozycji zawiera predykat metalingwistyczny prawdziwości, w którego polu znajdują się oba obiekty pojęciowe, oraz predykat konieczności deontycznej, co, w konsekwencji, warunkuje obecność w strukturze powierzchniowej wykładnika predykatu deontycznego oraz wybór nieokreślonej syntagmy nominalnej w części tematycznej propozycji. Natomiast konstrukcje powierzchniowe z wykładnikiem predykatu modalnego oraz określoną syntagmą nominalną - tematem, nie reprezentują treści deontycznych. W ich semantyce dominuje predykat epistemiczny opinii oraz predykat konieczności epistemicznej. Sąd taki nie podlega weryfikacji.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20140
ISSN: 0208-5550
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wilk_Racieska_Operando_con_y_costellanos.pdf745,82 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons