Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20957
Title: Sprawozdanie ze spotkania Arbeitgemenischaft fur Homiletik : (Wurzburg 28 września - 2 października 2008)
Authors: Szewczyk, Leszek
Keywords: Arbeitgemenischaft für Homiletik; sprawozdanie
Issue Date: 2009
Citation: "Studia Pastoralne" Nr 5 (2009), s. 389-391
Abstract: Od 28 września do 2 października 2008 roku w Würzburgu odbyło się kolejne spotkanie Arbeitgemenischaft für Homiletik. W spotkaniu uczestniczyło prawie 50 katolickich i ewangelickich homiletów z Niemiec, Austrii, Włoch i Polski. Polskich homiletów reprezentowali ks. dr hab. Jan Twardy i ks. dr Leszek Szewczyk. Obydwaj są związani z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zasadniczym tematem spotkania było: „Sztuka wypowiedzi publicznej – homiletyczna obecność i religijne krasomówstwo”. Pierwszym prelegentem był prof. Michael Meyer-Blank z Uniwersytetu w Bonn. Wygłosił on referat: „Czym jest homiletyczna obecność?”. Celem referatu było wprowadzenie do całości problematyki sympozjum oraz ukazanie znaczenia obecność kaznodziei w kazaniu w rozumieniu homiletyki ewangelickiej. Homiletyka formalna, zajmująca się kazaniem jako mową oratorską, wskazuje na retoryczną obecność kaznodziei (...).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20957
ISSN: 1734-4433
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szewczyk_Sprawozdanie_ze_spotkania_Arbeitgemenischaft.pdf399,47 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons