Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2104
Tytuł: Marriage covenant in Catholic doctrine : the Pastoral Constitution on the Church "Gaudium et Spes" - the Apostolic Exhortation "Familiaris Consortio" - the Code of Canon Law - the Code of Canons of the Eastern Churches
Autor: Pastwa, Andrzej
Słowa kluczowe: Revelation; Catholic doctrine on marriage; Christian anthropology; theology of marriage; canon law; matrimonial law; covenant; marriage; marriage covenant; sacrament of Matrimony; conjugal love; family
Data wydania: 2013
Źródło: Ecumeny and Law, No. 1 (2013), s. 93-115
Abstrakt: Autor już w samym tytule określa ramy ekspozycji ważnej kwestii teologicznej i prawnej: obecności we współczesnej katolickiej doktrynie de matrimonio pojęcia „przymierze małżeńskie”. Analiza najważniejszych „miejsc” źródłowych (w dokumentach Vaticanum II i w magisterium posoborowym) potwierdza wstępną hipotezę, że punktem wyjścia do zgłębiania wymienionej doktryny winna być prawda, że Trójjedyny Bóg‑twórca instytucji małżeństwa jest prawdziwym kreatorem każdego, konkretnego związku małżeńskiego. W płaszczyźnie prawnokanonicznej ta prawda uzyskała dojrzały kształt w Kodeksie Kanonów Kościołów Wschodnich (1990). Znakomicie tu uwypuklony religijny wymiar przymierza miłości małżeńskiej pozwolił prawodawcy Kościoła katolickiego osiągnąć dwa istotne cele profetyczno‑dydaktyczne: po pierwsze, ukazać zakorzenioną w Boskiej Caritas relację Chrystus — Kościół jako ikonę realizowanej w chrześcijańskim małżeństwie komunii‑przymierza miłości małżeńskiej (communio caritatis); po wtóre, odsłonić trynitarne podstawy sakramentu małżeństwa. W niniejszej optyce sakramentalny związek mężczyzny i kobiety objawia się jako znak i narzędzie uczestnictwa w Życiu Osób Trójcy Przenajświętszej, czyli związek, który w Miłości znajduje swój najgłębszy fundament.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2104
ISSN: 2353-4877
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Teol)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Pastwa_Marriage_covenant_in_Catholic_doctrine.pdf356,08 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons