Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/21088
Title: Wstęp
Authors: Szczepański, Marek S.
Śliz, Anna
Keywords: wielokulturowość; zróżnicowanie etniczne; społeczeństwo; relacje międzyludzkie
Issue Date: 2021
Citation: "Studia Socjologiczne" Nr 2 (2021), s. 9-11
Abstract: "W drugiej połowie XX wieku rozpoczęła się na dobre naukowa analiza wielokulturowości. Sprzyjała temu porażka ideologii asymilacyjnych w państwach o imigracyjnym rodowodzie. Dużo wcześniej zakwestionowano zasadność koncepcji rasistowskich, które stwarzały podstawy dyskryminacji przede wszystkim w kontekście współwystępowania różnych systemów etnicznych (kulturowych) (Lee 2015: 26–39). Po II wojnie światowej w państwach Europy Zachodniej zaczęły dominować dwa zjawiska, które ukształtowały w nich szeroko i ogólnie rozumianą wielokulturowość. Po pierwsze, była to wielka migracja, stanowiąca efekt procesu dekolonizacji. Po drugie, stale rosło zapotrzebowanie na niewykwalifikowaną siłę roboczą. W latach dziewięćdziesiątych dodatkowo pojawiły się też skutki transformacji ustrojowej w państwach Europy Środkowo- -Wschodniej, która wyzwoliła wśród członków wielu grup etnicznych i narodowych działalność prowadzącą do własnej suwerenności." (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/21088
DOI: 10.24425/sts.2021.137286
ISSN: 0039-3371
2545-2770
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szczepanski_Wstęp.pdf460,13 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons