Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/21523
Title: On Liberatory Strategies of Digital Nomads
Authors: Gorliński-Kucik, Piotr
Keywords: technologia; nomada; queer; posthumanistyka; postanarchizm; anarcho-transhumanizm
Issue Date: 2021
Citation: "Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura" Nr 42 (2021), s. 87-110
Abstract: The article presents selected threads of poststructuralist discourses, such as posthumanism and post-anarchism, to point out the affirmative understanding of the changes in human subjectivity and identity within the networked reality of trans-national capitalism. The starting point for the argument presented in the text is Rosi Braidotti’s concept of the nomadic subject, functioning in a post-anthropocentric world inhabited by non-anthropic consciousness and anthropotechnical hybrids. The identity of such a nomadic subject is variable, flexible, and queer. The strategies of digital nomads, avoiding permanent points/places, and thus eluding essentialism, are presented as lib-eratory strategies of resistance. Artykuł prezentuje wybrane wątki dyskursów poststrukturalistycznych, takich jak posthumanistyka i postanarchizm, aby naświetlić afirmatywne rozumienie przemian podmiotowości i tożsamości człowieka w usieciowionej rzeczywistości transnarodowego kapitalizmu. Punktem wyjścia jest koncepcja podmiotu nomadycznego Rosi Braidotti, funkcjonującego w postantropocentrycznym świecie zamieszkiwanym przez świadomości nieantropiczne i hybrydy antropotechniczne. Tożsamość tych podmiotów jest zmienna, elastyczna, queerowa. Strategie współczesnych cyfrowych koczowników, unikających stałych punktów/miejsc, a tym samym esencjalizmu, są strategiami wolnościowego oporu.
Description: tłum. Paweł Jędrzejko
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/21523
DOI: 10.31261/errgo.9155
ISSN: 1508-6305
2544-3186
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gorlinski-Kucik_On_liberatory_strategies_of_digital_nomads.pdf583,63 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons