Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/21999
Title: Wstępna charakterystyka psychometryczna polskiej adaptacji Skali Podatności na Nudę (BPS)
Authors: Flakus, Maria
Keywords: podatność na nudę; nuda; Skala Podatności na Nudę; psychometryczne miary nudy
Issue Date: 2018
Citation: "Polskie Forum Psychologiczne" T. 23, Nr 4 (2018), s. 783-802
Abstract: Celem artykułu jest prezentacja właściwości psychometrycznych polskiej adaptacji Skali Podatności na Nudę (Boredom Proneness Scale, BPS), autorstwa Farmera i Sundberga. W przeprowadzonym dwuetapowym badaniu udział wzięli studenci Uniwersytetu Śląskiego i osoby dorosłe (N = 622). Nie udało się uzyskać struktury czynnikowej zbliżonej do żadnego z proponowanych w literaturze modeli. W związku z powyższym przeprowadzono EFA, w której wyodrębniono siedem czynników współtworzących podatność na nudę. Ze względu na niewielką liczbę itemów wchodzących w skład poszczególnych czynników podjęto decyzję o skróceniu narzędzia. W efekcie uzyskano 12-itemowe narzędzie, zawierające dwa czynniki wchodzące w skład podatności na nudę – Wewnętrzną i Zewnętrzną Stymulację. Struktura ta została potwierdzona za pomocą CFA w kolejnym badaniu. Skrócone narzędzie cechowało się zadowalającym poziomem trafności kryterialnej i zgodności wewnętrznej. Wyniki te sugerują, że skrócona wersja BPS może być wykorzystywana w badaniach naukowych jako satysfakcjonująca miara podatności na nudę. Należy jednak uwzględnić pewne ograniczenia niniejszych badań.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/21999
DOI: 10.14656/PFP20180408
ISSN: 2449-6871
1642-1043
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Flakus_Wstepna_charakterystyka_psychometryczna_polskiej_adaptacji_Skali_Podatnosci_na_Nude_BPS.pdf1,12 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons