Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/22026
Title: Język - kultura - człowiek : wokół książki Lingwistyka kulturowa i międzykulturowa. Antologia pod redakcją Waldemara Czachura (Warszawa 2017, 338 s.)
Other Titles: Language – Culture – Man. About the Book Lingwistyka kulturowa i międzykulturowa. Antologia edited by Waldemar Czachur (Warszawa 2017, 338 pp.)
Authors: Ciesek-Ślizowska, Bernadetta
Keywords: komunikacja; kultura
Issue Date: 2019
Citation: "Forum Lingwistyczne" Nr 6 (2019), s. 151-156
Abstract: Relacje pomiędzy językiem (komunikacją) i kulturą zajmowały badaczy od dawna. W językoznawstwie wyodrębniły się subdyscypliny mające za przedmiot kulturowe uwikłania języka, przyjmując nazwy lingwistyki kulturowej, etnolingwistyki czy językoznawstwa antropologicznego – by wymienić tylko te funkcjonujące na gruncie polskim. W naszym środowisku naukowym zainteresowanie wielowymiarowymi powiązaniami języka i kultury znalazło wyraz w przedsięwzięciach o charakterze instytucjonalnym – czasopismach naukowych: wrocławskim roczniku „Język a Kultura” i lubelskiej „Etnolingwistyce” (również wydawanej raz w roku)...
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/22026
DOI: 10.31261/FL.2019.06.12
ISSN: 2450-2758
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ciesek-Slizowska_Jezyk_kultura_czlowiek_wokol.pdf337,05 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons