Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/22499
Title: Listy Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i Janusza Radziwiłła
Authors: Jarczykowa, Mariola
Keywords: Maciej Kazimierz Sarbiewski; Janusz Radziwiłł; korespondencja
Issue Date: 2010
Citation: "Terminus", 2010, z. 1, s. 225- 229
Abstract: W sylwie Branickich z Suchej przechowywanej w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie zachowały się niepublikowane dotąd listy Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i Janusza Radziwiłła (1612–1655)1. Korespondencja ta jest śladem szerszej wymiany epistolografi cznej między jezuitą i młodym magnatem, gdyż książę w swoim „responsie” do poety wspominał także o innym nieskopiowanym w sylwie liście Sarbiewskiego. Zakonnik z kolei nadmieniał w zakończeniu swojej przesyłki, że pisze do młodego Radziwiłła za zgodą jego ojca – Krzysztofa. Wymiana epistolografi czna między synem przywódcy różnowierców na Litwie a profesorem retoryki Akademii Wileńskiej jest ciekawym przyczynkiem do badania relacji między „rozróżnionymi w wierze” w pierwszej połowie XVII wieku, pozwala też zrozumieć przyjazne stosunki łączące późniejszego kaznodzieję królewskiego i litewskiego magnata [...].
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/22499
ISSN: 2082-0984
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jarczyk_Listy_Macieja_Kazimierza_Sarbiewskiego.pdf634,52 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons