Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/22503
Title: Kultura pisma i książki w żeńskich klasztorach kontemplacyjnych dawnej Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku – recenzja
Other Titles: Jolanta Gwioździk, Kultura pisma i książki w żeńskich klasztorach kontemplacyjnych dawnej Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015, ss. 546.
Authors: Jarczykowa, Mariola
Keywords: Jolanta Gwioździk; recenzja
Issue Date: 2016
Citation: "Terminus", 2016, z. 2, s. 211-220
Abstract: Kultura książki jako generalna dyrektywa badawcza od kilkunastu lat jest przyjmowana przez bibliologów ze względu na wielorakie możliwości poznawcze. Krzysztof Migoń tak ujął ten problem: "Współczesne piśmiennictwo dotyczące zagadnień księgoznawczych, i to z obszaru samej bibliologii, i to z kręgu innych nauk humanistycznych, pokazuje, jak korzystne w poznawaniu różnych obszarów i problemów jest stosowanie generalnej dyrektywy badawczej „kultura książki”. W perspektywie teoretycznej idzie o teorię książki jako przedmiotu, narzędzia i funkcji w kulturze, w historycznej – o historię kultury książki różnych epok, w przestrzennej – o kulturę książki, państw, regionów, miast itd.; pytamy też o kulturę książki jednostek, grup wiekowych i zawodowych, różnych zbiorowości, całych społeczeństw i narodów; rozważamy przyszłość rozwoju kultury książki" [...]. Recenzja książki: Kultura pisma i książki w żeńskich klasztorach dawnej Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku / Jolanta Gwioździk. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015. - 546, [2] s. : il. ; 25 cm.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/22503
ISSN: 2082-0984
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jarczyk_Kultura_pisma_i_ksiazki.pdf763,7 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons