Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/22819
Title: "Czasopisma bibliologiczne i informatologiczne w dobie przemian" : seminarium, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka : (Katowice, 28 maja 2019 r.)
Authors: Kycler, Maria
Warząchowska, Bogumiła
Keywords: czasopisma bibliologiczne; sprawozdania; Sekcja Bibliotek Szkół Wyższych SBP przy Zarządzie Okręgu w Katowicach; czasopisma informatologiczne
Issue Date: 2019
Citation: "Przegląd Biblioteczny", 2019, z. 3, s. 375-378
Abstract: W Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach w dniu 28 maja 2019 r., z okazji jubileuszu 10-lecia istnienia czasopisma „Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy” odbyło się seminarium poświęcone „Czasopismom bibliologicznym i informatologicznym w dobie przemian”. Celem spotkania – zorganizowanego przez Sekcję Bibliotek Szkół Wyższych SBP przy Zarządzie Okręgu w Katowicach, Sekcję Bibliotek Naukowych przy Zarządzie Głównym SBP, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Bibliotekę Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – była próba odpowiedzi na pytania dotyczące roli czasopism w nauce i kształceniu w dobie reformy szkolnictwa wyższego. O wypowiedzi na ten temat poproszono przedstawicieli redakcji periodyków naukowych i fachowych związanych formalnie z terenem Śląska, którzy mieli okazję zaprezentować własne dokonania i osiągnięcia dotyczące standardów edytorskich, naukowych i etycznych przestrzeganych na łamach ich czasopism [...].
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/22819
ISSN: 0033-202X
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kycler_Warzachowska_Czasopisma_bibliologiczne_i_informatologiczne.pdf759,89 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons