Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/22825
Title: Książka, biblioteka, informacja: między podziałami a wspólnotą III (…) – recenzja
Other Titles: Książka, biblioteka, informacja: między podziałami a wspólnotą III, pod red. Jolanty Dzieniakowskiej i Moniki Olczak-Kardas. Kielce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego, 2012, 889 s. ISBN 978-83-61982-37-1.
Authors: Bajor, Agnieszka
Keywords: Jolanta Dzieniakowska; MonikaOlczak-Kardas; recenzja
Issue Date: 2013
Citation: "Przegląd Biblioteczny", 2013, z. 2, s. 214-218
Abstract: W 2012 r., staraniem pracowników Instytutu Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ukazał się trzeci tom cyklu Książka, biblioteka, informacja. Między podziałami a wspólnotą. Poprzednie części ogłoszono w 2007 i 2011 r. Łączy je problematyka wskazująca na „podziały i wspólnotę” nauki o książce „w wymiarze czasowym, terytorialnym, narodowościowym, językowym, ale też w rozumieniu społecznym, kulturowym, technologicznym” (Dzieniakowska i in., red., 2012, s. 17), jak i osoba redaktor – Jolanty Dzieniakowskiej, wspieranej w tomie drugim przez Monikę Olczak-Kardas i Izabelę Krasińską. Prezentowana publikacja liczy 56 tekstów pracowników instytutów i katedr informacji naukowej i bibliotekoznawstwa w Bydgoszczy, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie Łodzi, Warszawie i Wrocławiu. Zebrano ponadto artykuły pracowników naukowych reprezentujących dziennikarstwo, pedagogikę, politologię, romanistykę, rusycystykę i socjologię. Nie zabrakło również wypowiedzi bibliotekarzy z bibliotek: naukowej, akademickich, publicznej, a także dziennikarzy – Mediów Regionalnych Sp. z o. o. Oddział Kielce oraz Radia Plus Kielce. Całość bardzo obszernego, bo liczącego 889 stron studium, podzielona została na pięć tematycznych segmentów: Ruch wydawniczo-księgarski (15 tekstów), Książka. Kolekcje (10 tekstów), Prasa (13 tekstów), Biblioteka (12 tekstów) oraz Informacja (6 tekstów), ukazujących życie książki i prasy od momentu powstania aż do recepcji. W obrębie poszczególnych rozdziałów artykuły uszeregowano w miarę możliwości chronologicznie. Zasadnicze treści zostały uzupełnione indeksem nazwisk (s. 841-883) oraz wykazem wszystkich autorów wraz z afiliacjami.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/22825
ISSN: 0033-202X
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bajor_Ksiazka_biblioteka_informacja_3-recenzja.pdf692,63 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons