Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2288
Tytuł: Modalność językowa (werbalna) i modalność rysunkowa dziecka a kształtowanie się znaku plastycznego w jego twórczości
Autor: Szuścik, Urszula
Słowa kluczowe: verbal modality; non-verbal modality; artistic sign; children drawings
Data wydania: 2009
Źródło: Chowanna, 2009, t. jubileuszowy, s. 285-295
Abstrakt: The article presents a new approach in research analysis of the child’s drawings with recommendation to broaden the scope of the studies with semiotics issues. The attention was drawn to formation of an image of a thing – plastic sign in the development of the child drawings with participation of verbal sign (word). The language (speech) and drawing are symbolic forms and modalities important for cognitive development of the child and his education, as explained in the article. Mutual relations between these cognitive processes (verbal and non-verbal) are presented on the basis of Allan Paivio, Stefan Szuman and Lew S. Vygotski’s theory. The analysis of children drawings was discussed on the basis of the above specified research assumption, referring to more extensive analysis of the issue in the author’s publication. This kind of research approach offers a new perspective in working out contents and methods of teaching in artistic and general education of children.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2288
ISSN: 0137-706X
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WEiNoE)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Szuscik_Modalnosc_jezykowa.pdf666,97 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons