Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2487
Title: Kobieta wobec wyzwań życia codziennego - konsekwencje dla zdrowia
Authors: Leksy, Karina
Keywords: kobieta; zdrowie; wyzwania życia codziennego
Issue Date: 2014
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Dworak, K. Leksy (red.), "Kobieta - zdrowie - ciało : perspektywa biopsychospołeczna" (S. 17-31). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Obok biologicznych uwarunkowań zdrowotnych – do których zalicza się różnice anatomiczne i fizjologiczne predestynujące organizm do określonych funkcji prokreacyjnych, a z których wynikają pewne odrębne potencjalne zagrożenia dla zdrowia – należy dodać społeczne oraz kulturowe uwarunkowania, które wspólnie nakreślają profile zdrowia i choroby kobiet i mężczyzn. Są to: panujące stereotypy, kwestia ich zakorzenienia, reprodukcji, charakter uporządkowania społecznego, poziom rozwoju społeczno‑‑ ekonomicznego, a przede wszystkim usytuowanie w siatce społecznych nierówności warunków, jak również wynikające z nich oraz możliwe do zrealizowania życiowe scenariusze, na które składają się pełnione role społeczne, zawodowe, rodzinne, stan cywilny, pozycja na rynku pracy, zasoby materialne czy warunki zamieszkania. Zdaniem Eugenii Mandal „stereotypy związane z płcią wpływają na zdrowie somatyczne i psychiczne kobiet i mężczyzn. Uruchamiając w podmiocie silną potrzebę idealnego dopasowania się do nich, jednocześnie stają się dlań idealnymi standardami zdrowia”. Jednocześnie – jak zauważają Mirosława Cylkowska‑‑ Nowak i Martyna Plucińska – zmiany społeczne i kulturowe, jakie miały miejsce pod koniec XX i na początku XXI wieku w Polsce, przyczyniają się do „zbliżania się” wartości wybranych wskaźników zdrowia kobiet i mężczyzn. Znacznie częściej jest to jednak związane z pogarszaniem się wybranych elementów statusu zdrowotnego Polek.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2487
ISBN: 9788380121911
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Leksy_Kobieta_wobec_wyzwan_zycia_codziennego.pdf387,57 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons