Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2824
Tytuł: Dyskurs pytajny i jego uwarunkowania w komunikacji dydaktycznej
Autor: Przybyla, Olga
Słowa kluczowe: dyskurs dydaktyczny; komunikacja dydaktyczna; język polski nauczanie
Data wydania: 2009
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego, T. 20 (2009), s. 114-129
Abstrakt: The studies of didactic communication prove that the qualification register of questions, though numerous and diversified, does not stimulate the education process in a satisfactory way. The article, in two dimensions — a theoretical and practical one (on the basis of the author’s studies), presents selected areas of the Polish language education in which the categories of question and discourse combine with each other. The organization of a didactic process in the context of a questioning discourse refers to the conception of the contemporary Polish language education postulating the arousal of learner’s creative activity and his/her direct participation in the lesson. The author concentrates on the following issues: 1) She pays attention to the determinants of a questioning discourse and its conditions combining with an anthropocentric orientation of didactics. 2) She presents the main assumptions of the art of asking questions. 3) She emphasizes the importance of the ability to listen actively taking into consideration its aspects for both the Polish language and socio-cultural education. 4) She discusses a classification of questions according to the act of thinking and presents the rules of question construction and usage in the Polish language practice (the exercises with question formulation according to the act of thinking).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2824
ISSN: 0208-5011
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Przybyla_Dyskurs_pytajny_i_jego_uwarunkowania_w_komunikacji.pdf640,12 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons