Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2943
Title: Przewodnik do ćwiczeń z gleboznawstwa : dla studentów I roku geografii
Authors: Fajer, Maria
Keywords: gleboznawstwo; podręczniki
Issue Date: 2014
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Niniejszy Przewodnik... przeznaczony jest dla studentów I roku geografii jako pomoc dydaktyczna do ćwiczeń z gleboznawstwa, realizowanych w ramach modułu Gleboznawstwo i geografia gleb. Podręcznik składa się z dwóch części. Pierwsza z nich zawiera ogólne wiadomości na temat zasad opisu profilu glebowego w terenie i pobierania próbek glebowych przeznaczonych do dalszych analiz w laboratorium. Zamieszczono w niej także definicje i symbole literowe poziomów genetycznych, stosowane w opisie gleb zgodnie z aktualną Systematyką gleb Polski (2011). Część druga prezentuje materiały do ćwiczeń laboratoryjnych. Wybór analiz i dobór metod badawczych dostosowano do wymiaru godzin dydaktycznych przeznaczonych na zajęcia oraz do możliwości aparaturowych laboratorium. Pozwala to na ogólne zapoznanie studentów z podstawowymi metodami służącymi do badań składu gleby oraz jej właściwości fizycznych i chemicznych. Spośród dużej liczby metod badawczych wybrano do ćwiczeń metody tradycyjne, stosowane od wielu lat w laboratoriach gleboznawczych. Są one proste w wykonaniu i nieczasochłonne, co pozwoli studentom na samodzielne przeprowadzenie zaplanowanych analiz. Przebieg ćwiczeń z gleboznawstwa wymaga wcześniejszego przygotowywania się studentów do zajęć, co umożliwia maksymalne wykorzystanie czasu na przeprowadzenie zaplanowanych oznaczeń, a na niektórych zajęciach także na zapoznanie się z alternatywnymi metodami badań stosowanymi w laboratorium. Każde ćwiczenie poprzedzone jest krótkim wprowadzeniem teoretycznym, które nie wyczerpuje jednak omawianej tematyki. Założono, że student, przygotowując się do zajęć, będzie korzystał z dodatkowej literatury, na podstawie której opracuje dane zagadnienia. W dalszej części każdego ćwiczenia zamieszczono szczegółowe instrukcje wykonania oznaczenia. Ćwiczenia z gleboznawstwa odbywają się w grupach laboratoryjnych dzielonych na zespoły ćwiczeniowe. Część zajęć ma charakter analiz chemicznych i jest związana z używaniem różnych odczynników chemicznych. W celu zapewnienia bezpiecznego przebiegu ćwiczeń studenci zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów porządkowych obowiązujących w laboratorium.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2943
ISBN: 9788322622605
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fajer_Przewodnik_do_cwiczen_z_gleboznawstwa.pdf4,57 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons