Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3066
Title: Polska perspektywa współpracy regionalnej w Eropie Środkowo-Wschodniej w okresie pozimnowojennym
Authors: Tomala-Wawrowska, Justyna
Keywords: współpraca regionalna; Polska perspektywa; okres pozimnowojenny
Issue Date: 2011
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Stolarczyk (red.), "Stosunki Polski z sąsiadami w pierwszej dekadzie XXI wieku" (S. 249-284). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie motywów oraz przejawów zaangażowania Polski we współpracę regionalną w Europie Środkowo-Wschodniej w okresie następującym po zakończeniu zimnej wojny. Pod tym względem analizą objęte zostały trzy ugrupowania: Grupa Wyszehradzka, Rada Państw Morza Bałtyckiego oraz Inicjatywa Środkowoeuropejska. W związku z powyższym, opracowanie podzielone zostało na dwie, wzajemnie uzupełniające się części. Pierwsza odnosi się do motywów, jakie legły u podstaw rozwijania tak zorganizowanej sąsiedzkiej współpracy do i po roku 2004 (traktując tę datę jako naturalną cezurę), druga skupia się na genezie, obszarach i przejawach aktywności wymienionych struktur z wiodącym zaakcentowaniem polskich inicjatyw w tym zakresie. Ze względu na przyjęte ujęcie badawcze poszczególne ugrupowania przedstawione zostały jedynie w wybranych aspektach ich funkcjonowania.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3066
ISBN: 9788322619735
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomala_Wawrowska_Polska_perspektywa_wspolpracy_regionalnej.pdf623,28 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons