Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3070
Title: Wpływ euroregionalnej współpracy Polski z sąsiadami na początku XXI wieku na rozwój obszarów transgranicznych
Authors: Radek, Robert
Keywords: współpraca euroregionalna Polski; obszary transgraniczne
Issue Date: 2011
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Stolarczyk (red.), "Stosunki Polski z sąsiadami w pierwszej dekadzie XXI wieku" (S. 329-343). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Rozpoczęcie transformacji ustrojowej w Polsce pod koniec ubiegłego wieku wymusiło przekształcenia polityki zagranicznej w jej dwu- i wielostronnych wymiarach. Wykorzystując doświadczenia Europy Zachodniej w zakresie współdziałania między regionami przygranicznymi sformułowano ideę euroregionalizacji jako ważnej formy współpracy transgranicznej. Otwarcie granic po 1989 roku dało terenom przygranicznym nowe, niebywałe szanse rozwojowe. Nastąpił spontaniczny rozkwit kontaktów i ich formalizacja w postaci euroregionów. Drogę do ich utworzenia stanowiło przystąpienie Polski do Rady Europy oraz podpisanie konwencji międzynarodowych regulujących współpracę regionalną. Chociaż współpraca euroregionalna w początkowej fazie rozwoju budziła gorące dyskusje, a także nieporozumienia, obecnie stanowi mocną stronę sąsiedzkiej współpracy transgranicznej. Od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku do dzisiaj powstało siedemnaście euroregionów, jednak nie wszystkie przetrwały próbę czasu. Formalnie w 2009 roku na polskich pograniczach funkcjonowało szesnaście euroregionów, których nazwy wiążą się ściśle z otaczającym środowiskiem geograficzno-przyrodniczym: Bug, Niemen, Nysa, Szprewa—Nysa—Bóbr, Pro Europa Viadrina (Przez Odrę do Europy), Karpacki, Tatry, Pradziad, Beskidy, Bałtyk, Glacensis, Pomerania, Silesia.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3070
ISBN: 9788322619735
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Radek_Wplyw_euroregionalnej_wspolpracy_Polski_z_sasiadami.pdf422,63 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons