Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3178
Title: Della felicità nella "Consolazione della Filosofia" di Boezio
Authors: Kucz, Anna
Keywords: Boecjusz; Teoria szczęścia; Dyskur; Literatura łacińska
Issue Date: 2005
Citation: Civitas Mentis, T. 1 (2005), s. 42-55
Abstract: Teoria szczęścia przedstawiona w księdze III Philosophiae Consolatio uwydatnia dwie zasadnicze sprawy związane z pojęciem szczęścia: pars construens i pars destruens. Pars destruens dotyczy szczęścia, które jest prowizoryczne i krótkotrwale, w rezultacie doprowadza do nieszczęścia. W teorii dotyczącej pars construens Boecjusz tworzy definicję Boga jako źródła najwyższego dobra i prawdziwego szczęścia. Dochodząc do Boga, człowiek osiąga doskonałość. Doskonałość nie polega jedynie na pełni człowieczeństwa - jak twierdził Arystoteles - ale także na poznaniu, a właściwie upodobnieniu się człowieka do Boga. Jednak autor Philosophiae Consolatio podkreśla z całą stanowczością, że każdy człowiek obdarzony jest wolą. Wola służy do obcowania z przyszłością, a właściwie kreuje ową przyszłość. Od człowieka zależy, jaka owa przyszłość będzie.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3178
ISSN: 1895-8346
Appears in Collections:Artykuły (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kucz_Della_felicita_nella_Consolazione_della_Filosofía_di_Boezio.pdf692,71 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons