Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3499
Title: Cyberprzestrzeń jako nowy wymiar rywalizacji i współpracy państw
Authors: Lakomy, Miron
Keywords: cyberprzestrzeń aspekt polityczny; stosunki międzynarodowe
Issue Date: 2015
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Pojawienie się komputerów oraz Internetu, a także innych urządzeń i usług korzystających z dorobku szeroko pojętej teleinformatyki doprowadziło na przełomie XX i XXI wieku do sytuacji, w której ludzkość stała się od nich de facto uzależniona. O skali tego zjawiska świadczył fakt, iż w ciągu ostatnich pięciu lat liczba użytkowników Internetu uległa podwojeniu i w 2013 roku wyniosła ok. 2,749 miliarda osób. Oznacza to, że niemal 40% ludzkości regularnie czerpało z potencjału globalnej sieci komputerowej (Key indicators, 2013). Jest ona powszechnie używana na masową skalę nie tylko przez pojedynczych użytkowników, ale także przez podmioty sektora prywatnego i publicznego. Z jej możliwości korzystają bowiem organizacje rządowe i pozarządowe, przedsiębiorstwa, korporacje transnarodowe, instytucje administracji publicznej, a nawet siły zbrojne. Nowe technologie na początku XXI wieku stały się więc instrumentem wykorzystywanym powszechnie we wszelkich możliwych wymiarach i płaszczyznach funkcjonowania państw i społeczeństw.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3499
ISBN: 9788380123571
9788380123588
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lakomy_Cyberprzestrzen_jako_nowy_wymiar_rywalizacji.pdf5,26 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons