Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3502
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMaj, Anna-
dc.date.accessioned2018-05-10T10:36:26Z-
dc.date.available2018-05-10T10:36:26Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.issn2081-3961-
dc.identifier.issn2081-397X-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/3502-
dc.descriptionThe aim of this paper is to present the contexts of knowledge and digital memory in cyberculture. This involves the emergence of external digital data resources that are subject to different laws than previous forms of memory developed by different civilizations. With the rise of cyberculture, the understanding of the notion of memory, knowledge, attention, learning and forgetting is transformed. These transformations take place both at the technical level (information carriers, codes, data transmission methods) and at the communication level (both cultural meaning and the consciousness of communicating subjects). The analysis will cover the phenomenon of digital memory and networked knowledge, subjected to the process of wikification in the context of social networks. An author’s attempt will be made to typologize the features of digital memory and, briefly, selected contexts of posthuman thought.pl_PL
dc.description.abstractCelem artykułu jest zaprezentowanie kontekstów działania wiedzy i pamięci cyfrowej w cyberkulturze. Związane jest to z pojawieniem się zewnętrznych cyfrowych zasobów danych, które podlegają innym prawom niż dotychczasowe formy pamięci wypracowane przez różne cywilizacje. Wraz z powstaniem cyberkultury, przemianom ulega samo rozumienie pojęcia pamięci, wiedzy, uwagi, uczenia się i zapominania. Transformacje te zachodzą zarówno na poziomie technicznym (nośniki informacji, kody, sposoby transmisji danych), jak i na poziomie komunikacyjnym (zarówno znaczenia kulturowego, jak i świadomości komunikujących się). Analizie poddane zostaną zjawiska pamięci cyfrowej i wiedzy usieciowionej, ulegającej procesowi wikifikacji w kontekście sieci społecznościowych. Przedstawiona zostanie autorska próba typologizacji cech pamięci cyfrowej, a także − z konieczności skrótowo − wybrane konteksty myśli posthumanistycznej.pl_PL
dc.description.sponsorshipUniwersytet Śląski w Katowicachpl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Śląskiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesZeszyt Memetyczny;18-
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectpamięć cyfrowapl_PL
dc.subjectślady pamięcipl_PL
dc.subjectwikifikacja wiedzypl_PL
dc.subjectcybersztukapl_PL
dc.subjectpamięć transaktywnapl_PL
dc.subjectmaszyny pamięcipl_PL
dc.subjectgrzechy pamięcipl_PL
dc.subjecttransmisja kulturowapl_PL
dc.titlePrzemiany wiedzy i pamięci cyfrowej w cyberkulturzepl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.relation.journalTeksty z Ulicypl_PL
dc.description.referencesBakke M., Bio-transfiguracje. Sztuka i estetyka posthumanizmu, Poznań 2010. Baran P., On Distributed Communications Networks, Santa Monica 1964. Briggs A., Burke P., Społeczna historia mediów. Od Gutenberga do Internetu, przeł. J. Jedliński, Warszawa 2010. Bush V., As We May Think, “The Atlantic Monthly”, July 1945, s. 101–108. Celiński P., Postmedia. Cyfrowy kod i bazy danych, Lublin 2013. Christakis N., Fowler James, Connected. The Amazing Power of Social Networks and How They Shape Our Lives, London 2009. Digital Memories. Exploring Critical Issues, eds. A. Maj, D. Riha, Oxford 2009. Draaisma D., Machina metafor. Historia pamięci, przeł. R. Pucek, Warszawa 2009. Frid-Jimenez A., Dalton B., Data is Political: Investigation, Emotion and the Accountability of Institutional Critique, in: Accountability Technologies. Tools for Asking Hard Questions, eds. D. Offenhuber, K. Schechtner, Vienna 2013, s. 14–22. Garde-Hansen J., Media and Memory, Edinburgh 2011. Greenfield A., Everyware. The Dawning Age of Ubiquitous Computing, Berkeley 2006. Greenfield A., Shepard M., Urban Computing and Its Discontents, series: Situated Technologies Pamphlets 1. The Architectural League of New York, New York 2007. Krzysztofek K., Big Data Society. Technologie samozapisu i samopokazu: ku humanistyce cyfrowej, „Transformacje” 2012, nr 1–4 (72–75), s. 223–257. Licklider J.C.R., Intergalactic Computer Network. ARPA, 23 April 1963, s. 1–9. Lovink G., Networks without a Cause: a Critique of Social Media, Cambridge, UK - Malden, Massachusetts 2012. Lunenfeld P., Generacje: Jak komputer stał się maszyną generującą naszą kulturę? w: Mindware. Technologie dialogu, red. P. Celiński, Lublin 2012. Maj A., Derda-Nowakowski M., Ecosystem of Knowledge: Strategies, Rituals and Metaphors in Networked Communication, in: Frontiers of Cyberspace, ed. Daniel Riha. Series: At the Interface / Probing the Boundaries. Rodopi, Amsterdam-New York 2012, ss. 191-205. Maj A., Digital Memories of High-Tech Tourists and Travelling Media: Twittering and Globalhood, in: Digital Memories. Exploring Critical Issues, ed. A. Maj, D. Riha, Oxford 2009. Maj A., Noosphere Reframed: Communication and Cybersociety in the Times of Sentient City, Blogjects and Ubicomp Paradigm, in: Cyberculture Now. Social and Communication Behaviours on the Web, ed. A. Maj, Oxford 2013. Maj A., Paratekstualność, cyborgizacja komunikacji i telefonia mobilna. Konteksty antropologii mediow, w: Parateksty kina i nowych mediów. O dawnych i współczesnych sposobach doświadczania audiowizualności, red. A. Gwóźdź, Kraków 2010. Maj A., Transformacje wiedzy. Idee wiki, commons i social bookmarking oraz ich wpływ na redefinicję pojęcia, „Transformacje” 2007–2008, nr 51–57. Maj A., Wikifikacja wiedzy, Travel 2.0 i globalhood, w: Kody McLuhana. Topografia nowych mediów, red. A. Maj, M. Derda-Nowakowski, Katowice 2009. Majewski P., Między zwierzęciem a maszyną. Utopia technologiczna Stanisława Lema, Wrocław 2007. Mann S., Nolan J., Wellman B., Sousveillance: Inventing and Using Wearable Computing Devices for Data Collection in Surveillance Environments, „Surveillance & Society” 1(3), p. 331–355. Manovich L., Język nowych mediów, przeł. P. Cypryański, Warszawa 2006. McCullough M., Ambient Commons: Attention in the Age of Embodied Information, Cambridge, Massachusetts 2013. Offenhuber D., Legibility from Below, in: Accountability Technologies. Tools for Asking Hard Questions, eds. D. Offenhuber, Katja Schechtner, Vienna 2013. Offenhuber D., Schechtner K., Sensing Place/Placing Sense, in: Inscribing a Square. Urban Data as Public Space, eds. D. Offenhuber, K. Schechtner, Wien—New York 2012. Pariser E., The Filter Bubble: What the Internet is Hiding from You, New York 2011. Piekarski K., Ekonomia percepcji. Mechanizmy selekcjonowania informacji w Internecie. Praca doktorska, Uniwersytet Śląski w Katowicach 2014. Maszynopis w zbiorach CINIBA (BUŚ). Rheingold H., Narzędzia ułatwiające myślenie. Historia i przyszłość metod poszerzania możliwości umysłu, przeł. J. Szporko, Warszawa 2003. Save As... Digital Memories. Eds. J. Garde-Hansen, J. Hoskins, A. Reading. Palgrave, London 2009. Schacter D., Siedem grzechów pamięci. Jak zapominamy i zapamiętujemy, przeł. E. Haman, J. Rączaszek, Warszawa 2003. UnLike Us Reader. Social Media Monopolies and Their Alternatives, ed. G. Lovink, M. Rasch, inC Reader no. 8. Warnke M., Databases as Citadels in The Web 2.0, in: UnLike Us Reader. Social Media Monopolies and Their Alternatives, ed. G. Lovink, M. Rasch, inC Reader no. 8. Warwick K., Cyborg morals, cyborg values, cyborg ethics. “Ethics and Information Technology” 2003, no. 5, s. 131–137. Warwick K., I, Cyborg, Urbana and Chicago 2004. Wegner D.M., Erber R., Raymond P., Transactive Memory in Close Relationships, “Journal of Personality and Social Psychology” 1991, vol. 61, no. 6, s. 923-929. Wiener N., Cybernetyka a społeczeństwo, przeł. O. Wojtasiewicz, Warszawa 1961. Wiener N., Cybernetyka czyli sterowanie i komunikacja w zwierzęciu i maszynie, przeł. J. Mieścicki, Warszawa 1971. Zielinski S., Archeologia mediów. O głębokim czasie technicznie zapośredniczonego słuchania i widzenia, przeł. K. Krzemieniowa, Warszawa 2010.pl_PL
Appears in Collections:Artykuły (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Maj_Przemiany_wiedzy_i_pamięci_cyfrowej_w_cyberkulturze.pdf353,83 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons