Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3642
Title: Globalne problemy środowiska przyrodniczego : przewodnik do ćwiczeń dla studentów geografii i ochrony środowiska
Authors: Machowski, Robert
Rzętała, Martyna A.
Rzętała, Mariusz
Keywords: środowisko przyrodnicze; ochrona środowiska; ćwiczenia dla studentów
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Niniejsze opracowanie powstało w odpowiedzi na zapotrzebowanie dydaktyczne, wynikające z realizacji przedmiotu „globalne problemy środowiska przyrodniczego” w warunkach trudnej, a zarazem kolejnej reformy systemu studiów, w której nacisk szczególny położony został na efekty kształcenia. Stąd przyjęte w przewodniku rozwiązania: ścisłe nawiązanie do zrealizowanych przez studenta w toku wcześniejszych studiów efektów kształcenia przedmiotów tworzących podstawy wiedzy geograficznej, przyrodniczej, a nawet społeczno-ekonomicznej, oraz szerokie spektrum treści proponowanych do realizacji podczas zajęć laboratoryjnych w postaci ćwiczeń, na bieżąco weryfikowanych, jeśli chodzi o zakres, przez nauczyciela akademickiego, w zależności od potrzeb czasowych i merytorycznych. Zajęciom wykładowym, prowadzonym z zastosowaniem pomocy audiowizualnych, materiałów kartograficznych, tradycyjnych i elektronicznych narzędzi dostępu do danych geograficznych i bibliograficznych, powinny towarzyszyć zajęcia laboratoryjne z wykonywaniem prac pisemnych, dyskusją, pracą z materiałami kartograficznymi i zestawieniami danych dotyczących globalnych problemów środowiska przyrodniczego, a także kształcenie zwięzłej, treściwej wypowiedzi, również w piśmie i obrazie, oraz umiejętność przekazywania myśli w sposób czytelny dla odbiorców.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3642
ISBN: 9788380121645
9788380121652
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Machowski_Globalne_problemy_srodowiska_przyrodniczego.pdf35,44 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons