Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3721
Title: Rynek pracy w podregionie częstochowskim. Podręcznik „dobrych praktyk”
Authors: Kłosowski, Franciszek
Pytel, Sławomir
Runge, Anna
Sitek, Sławomir
Zuzańska-Żyśko, Elżbieta
Keywords: rynek pracy; podregion częstochowski
Issue Date: 2013
Publisher: Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec
Abstract: Niniejsza książka stanowi kompendium wiedzy na temat rynku pracy w podregionie częstochowskim. Celem opracowania jest diagnoza uwarunkowań społecznych i gospodarczych rynku pracy badanego obszaru, a także nakreślenie scenariuszy dalszych jego przemian. Podregion częstochowski położony jest w północnej części województwa śląskiego. Składa się on z miasta na prawach powiatu Częstochowy oraz trzech powiatów – częstochowskiego, kłobuckiego i myszkowskiego. Razem w podregionie znajduje się 31 gmin, a jego ogólna powierzchnia to 3049,7 km². W 2012 r. podregion częstochowski zamieszkiwało 527,6 tys. osób. Opracowanie to należy traktować jako szczegółowy suplement do raportu przygotowanego dla całego województwa pt. „Społeczno-gospodarcze oraz przestrzenne kierunki zmian regionalnego oraz lokalnych rynków pracy województwa śląskiego”. Szereg informacji o podregionie z punktu widzenia całości województwa znalazło się właśnie w owym opracowaniu. Niniejsza publikacja jest efektem badań przeprowadzonych w ramach projektu badawczego pt.: „Społeczno-gospodarcze i przestrzenne kierunki zmian regionalnego oraz lokalnych rynków pracy województwa śląskiego – SGP WSL” realizowanego w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Description: Publikacja powstała w ramach projektu badawczego pt.: „Społeczno-gospodarcze i przestrzenne kierunki zmian regionalnego oraz lokalnych rynków pracy województwa śląskiego – SGP WSL”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3721
ISBN: 978-83-61644-41-2
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Klosowski_Rynek_pracy_w_podregionie_czestochowskim.pdf8,2 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons