Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3811
Tytuł: "Historia magistra vitae est" : podręcznik do języka łacińskiego dla studentów historii
Autor: Golik-Prus, Aleksandra
Słowa kluczowe: język łaciński podręczniki akademickie; język łaciński
Data wydania: 2010
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Skrypt skierowany jest przede wszystkim do studentów historii studiów zarówno dziennych, jak i zaocznych, którzy rozpoczynają naukę języka łacińskiego. Układ materiału ma umożliwić zdobycie praktycznej umiejętności rozumienia tekstów omawianych również na zajęciach z nauk pomocniczych historii. Stąd materiał gramatyczny obejmuje najistotniejsze zagadnienia z fonetyki oraz fleksji i składni, a uwagę skoncentrowano na jego wielokrotnych repetycjach i wprowadzaniu pewnych nowych zagadnień gramatycznych nie na zasadzie jednokrotnego całościowego przedstawienia, lecz w sposób cząstkowy. W części I teksty łacińskie oparto na wyborze zdań ilustrujących omawiane zagadnienie gramatyczne, zaczerpniętych ze źródeł oryginalnych, w większości z wyboru tekstów średniowiecznych dokonanego przez Stanisława Krzyżanowskiego w Album Paleographicum. Taki dobór może budzić kontrowersje, ale wieloletnia praktyka dydaktyczna na Wydziale Historii potwierdza, że studenci łatwiej przyswajają język na bazie tego rodzaju zdań. Dla ułatwienia pracy z wielu zdań usunięto imiona własne, szczególnie w początkowych tekstach i zastąpiono je rzeczownikami pospolitymi. Na każdą jednostkę metodyczną części I składa się kilka, w większości w tej samej kolejności powtarzających się partii, umożliwiających szybkie dotarcie do potrzebnego fragmentu materiału: 1. Krótki tekst — zawiera nowe formy i zjawiska językowe, które student poznaje pod kierunkiem prowadzącego. Tekst stanowi również propozycję do ćwiczenia fonetyki na zajęciach. 2. Słowniczek pod tekstami — zawiera słówka adekwatne do tekstu bez ogólnie przyjętych skrótów (lekcje 1—10). Taki sposób zapisu, choć może spotkać się z zarzutem zbytniego upraszczania pracy studentów, stał się odpowiedzią na ich postulaty; nierzadko bowiem na początku nauki odnalezienie słówek podanych według przyjętych schematów staje się problemem; w lekcjach 11—15 słówka podane są według zapisu słownikowego; w lekcjach 16—35 brak słówek pod tekstem i należy je odnaleźć w słowniczku na końcu podręcznika. Takie stopniowanie trudności ma służyć wyrobieniu umiejętności samodzielnej pracy potrzebnej w przyszłym tworzeniu bazy słówek, występujących w tłumaczonych tekstach łacińskich. 3. Preparacje i komentarz gramatyczny pozwalają utrwalić wiadomości zdobyte w czasie translacji tekstu i wprowadzają nowy materiał gramatyczny.4. Ćwiczenie 1 i ćwiczenie 2 (exercitatio 1 i exercitatio 2) — pomyślane są jako praca do samodzielnego wykonania w formie repetycji poznanego materiału gramatycznego lub translacji tekstu. Konieczność umiejętnego korzystania przez studentów z różnych, dostępnych słowników zadecydowała o niezamieszczaniu w podręczniku jakiegokolwiek słowniczka, którego zawartość i tak byłaby zbyt uboga w stosunku do potrzeb. Zamieszczono jednak wykaz terminologii łacińskiej. Część II podręcznika zawiera kolejno: 1. Tablice gramatyczne pozwalające na szybkie repetycje wybranego materiału, podane według różnego sposobu zapisu. 2. Poszerzony wybór fragmentów tekstów z prozy łacińskiej od starożytności do XIX wieku; tu zatem będzie można — w zależności od potrzeb — znaleźć w miarę pełną egzemplifikację tekstów historycznych. 3. Wykaz skrótów. 4. Wykaz źródeł pomocnych w nauce łaciny. 5. Słowniczek do lekcji 16—35.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3811
ISBN: 9788322619490
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Golik_Prus_Historia_magistra_vitae_est_podrecznik_do_jezyka_lacinskiego.pdf1,57 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons