Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3960
Title: Wprowadzenie do leksykografii polskiej
Authors: Żmigrodzki, Piotr
Keywords: leksykografia języka polskiego; leksykografia; podręcznik do leksykografii języka polskiego
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: [...]"Prezentowany podręcznik ma w zamyśle autora spełnić właśnie to zadanie. Pod względem zawartości i układu materiału jest on zgodny z koncepcją leksykograficznego kształcenia studentów filologii polskiej, jaką przedstawiono wcześniej w artykule wydrukowanym w „Poradniku Językowym” (Żmig r o d z k i 2001b). Najogólniej mówiąc, idzie o to, aby zerwać z traktowaniem leksykografii jako dodatku do zajęć z leksykologii lub wstępu do językoznawstwa, którego celem jest wskazanie studentowi słowników, z jakich mógłby skorzystać przy zgłębianiu innych dyscyplin lingwistycznych. W niniejszym ujęciu leksykografia ma być kursem o celach przede wszystkim praktycznych, tzn. ma zapoznawać z konwencjami opisu stosowanymi w słownikach języka polskiego oraz z dostępną współcześnie ofertą słowników, dając jednocześnie studentowi — niezależnie od tego, czym się będzie zajmował po opuszczeniu uczelni — uniwersalne i zobiektywizowane narzędzia oceny słowników."[...] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3960
ISBN: 9788322618523
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zmigrodzki_wprowadzenie_do_leksykografii_polskiej_[2009].pdf6,5 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons